👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رایگان کتاب مارکسیسم جامعه شناسانه با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رایگان کتاب مارکسیسم جامعه شناسانه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مارکسیسم جامعه شناسانه)همگرایی آنتونیو گرامشی و کارل پولانی

کتاب(مارکسیسم جامعه شناسانه)همگرایی آنتونیو گرامشی و کارل پولانی» نوشته مایکل بوراوی ( -۱۹۳۷)، جامعه‌شناس امروزی کاانادایی ااست. ااو داراای مدرک دکتراای جاامعه‌شنااسی ااز داانشگاه شیکاگو ااست و تاا کنون درر داانشگاه‌هاای متعددی درر سمت ااستادی مشغول به تدرریس بوده ااست.(مارکسیسم جامعه شناسانه)همانطور که از نام این کتاب برمی‌آید، مؤلف آن نگاهی دارد به وضعیت مارکسیسم در جامعه پساکمونیستی و هم چنین شرحی دارد بر مفهوم مارکسیسم جامعه‌شناسانه. در بخشی از کتاب «مارکسیسم جامعه‌شناسانه» می‌خوانیم: «از عقیده خیلی‌ها، اجل سوسیالیسم، هم در درستی و هم در خیال، به معنای اجل پایانی مارکسیسم بوده است.(مارکسیسم جامعه شناسانه) باوجوداین، مارکسیسم کماکان هم جامع‌ترین نقد از سرمایه‌داری را به دست می‌دهد و هم راهنمای قانع‌کننده‌ای براای بدیل‌های اامکان‌پذیر راا. در حقیقت، دواام سرماایه‌دااری دوام مارکسیسم راا تضمین می‌کند. (مارکسیسم جامعه شناسانه)سرانجام هر چه باشد، مارکسیسمْ سنتی نظری است با این ادعا که ایده‌ها به موازات جهانی مادی که درصدد درک و تغییرش هستند تغییر می‌کنند. از این‌رو، هر دوره به مارکسیسمی از آنِ خودش شکل می‌دهد و این سنت را چنان می‌گسترانَد که مساائل روز راا حل‌وفصل کند.(مارکسیسم جامعه شناسانه) من درر ااین رساله خطوط کلی نوعی ماارکسیسمِ جاامعه‌شناسانه راا ترسیم می‌کنم که ااز همگراایی تاا به حال نااکاویده و ناامنتظره نوشته‌هاای کاارل پولانی و آنتونیو گراامشیدر میاانه قررن بیستم سرربررمی‌آاورَد. (مارکسیسم جامعه شناسانه)این که پولانی و گرامشی، مستقل از یکدیگر، از سنت‌های مارکسیستی بسیار متفاوتی در یک برداشت در ارتباط با «جامعه» به هم گراییدند داال برر ااین ااست که باا چیزز جدید و مهمی دست‌و‌پنجه نررم می‌کرردند. ااین چیزز جدید و مهم حقیقتاًا مضمون ماارکسیسم جاامعه‌شنااساانه ااست: پویاایی «جامعه»، که اساساً در حدفاصل دولت و اقتصاد جای می‌گیرد، برای ماندگاری و برتری سرمایه‌داری مترقی کلیدی است، (مارکسیسم جامعه شناسانه)صحیح به همان‌ترتیب که سُستی‌اش عامل سرنگونی کمونیسم شوروی از کار درآمد. می‌کوشم پرتو دهم تفسیر مارکسیسم جامعه‌شناسانه چگونه با عصر پساکمونیستی نیز وفق می‌یابد، (مارکسیسم جامعه شناسانه)عصری زیرِ غلبه سرمایه‌داری جهانی پیروزمند که در کمال شگفتی در کنارگذاری و زایل‌سازی همه بدیل‌های خودش کارآمد از آب درآمده است».(مارکسیسم جامعه شناسانه)

مولف:میکل بوراوی

مترجم:محمد مالجو

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای خاوران پاورپوینت درباره شگفتی های پزشکی درقرآن کریم و بیان معصومین(ع) پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا دانلود پاورپوینت تحلیل عوامل درونی دانلود پاورپوینت مضرات مصرف سیگار