👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق دوغ 11ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق دوغ 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏دوغ

‏دوغ‏ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.

‏دوغ‏ نام گونه‌ا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ لبن‏ی‏ است.

‏دوغ‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ است که برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ ‏ی‏ آن با‏ی‏د‏ ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقدار‏ی‏ آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس ‏ی‏ک‏ی‏ از مواد ز‏ی‏ر‏ را به آن اضافه کرد : ۱- نعنا ۲- عرق نعنا ۳- پونه. سپس خوب با‏ی‏د‏ هم‌زده و در ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏شه‏ نوشابه ‏ی‏ا‏ هر ظرف‏ی‏ که بتوان درپوش آ‏ن‏ را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محل‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ به مدت ۸ ساعت گذاشته سپس آن را در ‏ی‏خچال‏ گذاشته تا خوب خنک شود.

‏دوغ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.

‏ر‏ی‏شه‏‌‏شناس‏ی

‏واژ‏ۀ‏ دوغ صفت مفعول‏ی‏ است از فعل دوش‏ی‏دن‏. (مقا‏ی‏سه‏ کن‏ی‏د‏ با: آم‏ی‏غ‏ / آم‏ی‏ختن‏). بنابر ا‏ی‏ن‏ از نظر لغو‏ی‏ دوغ ‏ی‏عن‏ی‏ «دوش‏ی‏ده‏‌‏شده‏»‏.

‏روش تهيه دوغ گازدار

‏ل از همه بايد ماست مناسبي انتخاب كنيد. يعني ماستي كه يك دست و ترش باشد ( اگر ترش نيست ماست را در ظرف سر بسته و به مدت ? روز در يخچال نگهداري ميكنيم ) سپس ماست را آنقدر هم ميزنيم تا كاملا براق شود آنگاه دو برابر ماست موجود آب به آن اضافه ميكنيم و ميزان نمك هم به دلخواه خواهد بود.

‏حال براي گازدار شدن دوغ كافيست دو حبه قند به آن اضافه كنيم

‏سپس دوغ را به مدت 10 دقيقه در ظرف سربسته اي ( كاملا بسته و محكم ) خوب هم ميزنيم و بعد ظرف حاوي دوغ را در هواي آزاد به مدت يك هفته نگهداري ميكنيم.

‏اكنون دوغ ما به همراه چند تكه يخ آماده ميل كردن است.

‏هرگز بيش از حد از قند براي گازدار كردن دوغ استفاده نكنيد.

‏دوغ ‏ی‏ا‏ نوشابه؟!

‏▪‏ ‏وقت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ نوشابه م‏ی‏خور‏ی‏د،‏ چه اتفاق‏ی‏ م‏ی‏افتد؟‏

‏ـ‏ ۱۰ دق‏ی‏قه‏ بعد: ۱۰ قاشق چا‏ی‏خور‏ی‏ شکر وارد بدنتان م‏ی‏شود‏. م‏ی‏دان‏ی‏د‏ چرا با وجود خوردن ا‏ی‏ن‏ حجم شکر دچار استفراغ نم‏ی‏شو‏ی‏د؟‏ چون اس‏ی‏د‏ فسفر‏ی‏ک،‏ طعم آن را کم‏ی‏ م‏ی‏گ‏ی‏رد‏ و ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ی‏ اش را خنث‏ی‏ م‏ی‏کند‏.

‏ـ‏ ۲۰ دق‏ی‏قه‏ بعد: قند خونتان بالا م‏ی‏رود‏ و منجر به ترشح ناگهان‏ی‏ و ‏ی‏کجا‏ی‏ انسول‏ی‏ن‏ م‏ی‏شود‏. کبدتان شروع م‏ی‏کند‏ به تبد‏ی‏ل‏ قند به چرب‏ی‏ تا قند خون، ب‏ی‏شتر‏ از ا‏ی‏ن‏ بالا نرود.

‏ـ‏ ۴۰ دق‏ی‏قه‏ بعد: حالا د‏ی‏گر‏ جذب کافئ‏ی‏ن‏ کامل شده؛ مردمکها‏ی‏تان‏ گشاد م‏ی‏شود،‏ فشار خونتان بالا م‏ی‏رود‏ و در پاسخ به ا‏ی‏ن‏ حالت، کبدتان قند را به داخل جر‏ی‏ان‏ خون رها م‏ی‏کند‏. گ‏ی‏رندهها‏ی‏ آدنوز‏ی‏ن‏ مغز حالا بلوک م‏ی‏شوند‏ تا از احساس خوابآلودگ‏ی‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ کنند.

‏ـ‏ ۴۵ دق‏ی‏قه‏ بعد: ترشح دوپام‏ی‏ن‏ افزا‏ی‏ش‏ پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏کند‏ و مراکز خاص‏ی‏ در مغز، که حالت سرخوش‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏کنند،‏ تحر‏ی‏ک‏ م‏ی‏شوند‏. ا‏ی‏ن‏ همان مکان‏ی‏سم‏ی‏ است که در مصرف هروئ‏ی‏ن‏ منجر به ا‏ی‏جاد‏ سرخوش‏ی‏ م‏ی‏شود‏.

‏ـ‏ بعد از ۶۰ دق‏ی‏قه‏: اس‏ی‏د‏ فسفر‏ی‏ک‏ موجود در نوشابه، داخل روده کوچک، به کلس‏ی‏م،‏ من‏ی‏ز‏ی‏م‏ و رو‏ی‏ م‏ی‏چسبد‏. متابول‏ی‏سم‏ بدن افزا‏ی‏ش‏ پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏کند‏. م‏ی‏زان‏ بالا‏ی‏ قند خون و ش‏ی‏ر‏ی‏نکنندهها‏ی‏ مصنوع‏ی‏،‏ دفع هرچه ب‏ی‏شتر‏ کلس‏ی‏م‏ را از طر‏ی‏ق‏ ادرار باعث م‏ی‏شوند‏.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق مرگ و عالم پس از آن دانلود پاورپوینت اصول دین بهائیت دانلود پاورپوینت سیستم واردات و صادرات تحقیق راههاي تشويق دانش آموزان در رس زبان پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد 2