👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره آزمون فرضیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره آزمون فرضیه

این فایل حاوی 73 اسلاید درباره آزمون فرضیه می باشد

فایل شامل:

آزمون فرضیه چیست؟

تعریف

فرضیه جانشین : (H1) (Alternative Hypothesis)

فرضیه یک طرفه (one-tailed Hypothesis)

خطاها در آ زمون فرضیه

مشخص نمودن آماره آزمون و توزیع احتمال آن

آزمون فرضیه مقایسه میانگین جامعه باعدد ثابت

آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه (تفاوت میانگین دوجامعه)

مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

و.......

قسمتی از فایل:

آزمون فرضیه چیست؟

اطلاعات نمونه می تواند برای بدست آوردن برآورد پارامترهای جامعه مورد

استفاده قرار گیرد.

متناسباً، اطلاعات نمونه می تواند برای آزمون پیش بینی ها یا ادعایی که

درخصوص پارامترهای جامعه مطرح می شود مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف :

1- یک فرضیه ادعایی درباره پارامتر یک یا چند جامعه می باشد

2- آزمون فرضیه یک فرآیند تصمیم گیری است که این فرآیند

مبتنی بر ذهنیاتی که از طریق مشاهده مستقیم و ساده اطلاعات

بدست می آید نبوده، بلکه براساس عینیتی است که با محاسبه

احتمال وقوع فرضیات مختلف حاصل می شود.

یک آزمون فرضیه روشی است که:

فرضیه ای که باید آزمون شود را بیان می کند .

از اطلاعات نمونه استفاده کرده و یک قاعده تصمیم گیری را فرمول بندی

می کند.

بر مبنای نتیجه قاعده تصمیم گیری یک فرضیه به صورت آماری پذیرفته یا رد

می شو د .

و..........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت استئو آرتریت پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها تحقیق با موضوع مولکول تحقیق راهکارهای گردشگری مبانی نظری و پیشینه خوش بینی