👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رساله کامل طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رساله کامل طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

چکیده:

اگر نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر بیندازیم، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی-جان و معماری را خواهیم دید. چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در هر چه بیشتر پایدار نمودن خود کرده و این ارتباط در طول سده¬های متعدد به گونه¬های متفاوتی، نمود خود را در معماری نشان داده است که از آن جمله می¬توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا استفاده از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت (اقلیم و معماری) اشاره نمود. همچنین انسان بدلیل وابسته بودن به طبیعت برای ادامه حیات خود و رفع نیازهایش به ناچار باید آن را بشناسد. از طرفی با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از گذشته و آینده و حقایق هستی بدست می¬آورد، زیرا شکل¬های طبیعی ذاتاً کارآمدند و طرح¬های کارکردی در طبیعت از نظر زیباشناسی نیز خوشایند و مطلوبند. ارتباط دادن طرح به اشکال و قوانین طبیعی می¬تواند به طراحان کمک نماید تا طرح¬های خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی¬شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می¬رساند ایجاد نمایند با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت مبحث بیونیک و بکارگیری آن در معماری آشکار می¬شود.

هدف از این تحقیق آن است که در ابتدا به بحث شناخت بیونیک پرداخته و سپس با آشنایی با اصول طراحی بیونیک، روش الگوگیری از طبیعت را دریابیم، همچنین با طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک و بکارگیری اصول الگوگیری شده از طبیعت در آن به طرحی دست پیدا کنیم که تقلید صرف از طبیعت نباشد، بلکه سازه بکارگرفته شده، نیازهای عملکردی و زیبایی شناسی و فرم انتخاب شده به بهترین صورت ترکیب شده و منطبق بر اصول بنیادین طبیعت و با توجه به نیازها و بستر طرح انتخاب و گزینش شود به طوری که طرح نهایی جوابگوی نیازهای استفاده¬کنندگان بوده و آسیب کمتری به طبیعت برساند.

فهرست مطالب

عنوان.صفحه

فصل اول: شناخت علم بیونیک

۱-۱- مقدمه..۱

۱-۲- طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری۳

۱-۳- تعریف علم بیونیک..۴

۱-۴- منشأ علم بیونیک۹

۱-۵- تاریخچه علم بیونیک.۱۰

۱-۶- علم بیونیک در عصر حاضر.۱۴

۱-۶-۱- نمونه¬هایی از مهندسی خلاقیت بیونیکی.۱۴

۱-۶-۱-۱- از دیدگاه فرم.۱۵

۱-۶-۱-۲- از دیدگاه مواد..۱۶

۱-۶-۱-۳- از دیدگاه ساختار..۲۳

۱-۶-۱-۴- از دیدگاه فرآیند.۳۳

۱-۶-۱-۵- از دیدگاه عملکرد.۳۵

۱-۷- علم بیونیک در آینده.۳۸

۱-۸- نتیجه¬گیری.۳۸

فصل دوم: جایگاه بیونیک در علوم مختلف

۲-۱- مقدمه۴۱

۲-۲- بیونیک علم رابط بین علوم مختلف..۴۲

۲-۳- شاخه¬های مهندسی خلاقیت بیونیکی..۴۳

۲-۳-۱- شاخه¬ها یا رشته¬های بخشی۴۳

۲-۳-۲- شاخه¬ها یا رشته¬های موضوعی.۴۶

۲-۴- رابطه بیونیک با سیبرنتیک..۴۸

۲-۵- صاحب¬نظران حوزه بیونیک..۵۰

۲-۵-۱- ورنر ویلینسکی..۵۰

۲-۵-۲- خاویر جی پیوز وماریا رزا سرورا..۵۱

۲-۵-۳- گرگ لین..۵۳

۲-۵-۴- سانتیاگو کالاتراوا.۵۷

۲-۵-۵- نیکلاس گریمشاو۶۰

۲-۶- نتیجه¬گیری..۶۱

فصل سوم: مبانی طراحی بیونیک و پایداری

۳-۱- مقدمه.۶۴

۳-۲- بیونیک و معماری بیونیک..۶۵

۳-۲-۱- شرایط، تعاریف، پیش¬زمینه¬ها..۶۵

۳-۲-۲- استخراج و ترجمه۶۸

۳-۲-۳- انتقال۷۰

۳-۲-۳-۱- رویکرد بالا به پایین-اصول بیولوژیکی موثر بر طراحی.۷۱

۳-۲-۳-۲- رویکرد پایین به بالا-اهداف طراحی بدنبال انطباق با بیولوژی۷۲

۳-۲-۳-۳- رویکرد اتفاقی.۷۳

۳-۲-۴- اصول طراحی بیونیک.۷۵

۳-۳- تأثیر و بکارگیری بیونیک در ایجاد طرح¬های پایدار.۷۷

۳-۳-۱- اندیشه¬ها و مفاهیم (سطوح بیونیک)..۷۸

۳-۳-۱-۱- سطح ارگانیسم..۸۰

۳-۳-۱-۲- سطح رفتار.۸۰

۳-۳-۱-۳- سطح اکوسیستم..۸۱

۳-۳-۲- جنبه¬های ساختمان از دید پایداری۸۳

۳-۳-۲-۱-خصوصیت مواد و مصالح ساختمان۸۴

۳-۳-۲-۲- پوشش ساختمان..۸۷

۳-۳-۲-۳- شرایط محیطی..۸۹

۳-۴- نتیجه¬گیری.۹۲

فصل چهارم: اجزای ساختمان و بیونیک

۴-۱- مقدمه.۹۴

۴-۲- فرم و بیونیک.۹۵

۴-۲-۱- تفاوت فرم¬های زمینه¬گرا و تقلیدی از طبیعت..۹۵

۴-۲-۲- مقایسه فرم دو نمونه معماری۹۶

۴-۲-۳- مقیاس معتبر۹۹

۴-۲-۴- فرم طبیعی معتبر.۱۰۱

۴-۳- سازه و بیونیک..۱۰۲

۴-۳-۱- طبیعت و کارایی سازه۱۰۳

۴-۳-۲ طبیعت و زیباگرایی سازه.۱۰۴

۴-۳-۳- انواع سازه¬های بیونیک۱۰۶

۴-۳-۳-۱- طبیعت و سازه¬های بلند (سیستم¬های ساختمانی ستونی)..۱۰۷

۴-۳-۳-۲- سازه¬های درختی۱۱۴

۴-۳-۳-۳- سازه¬های پوسته¬ای در طبیعت..۱۱۷

۴-۳-۳-۴- سازه¬های ورق تا شو در طبیعت۱۱۸

۴-۳-۳-۵- سازه¬های تنسگریتی در طبیعت.۱۱۹

۴-۳-۳-۶- سازه¬های بادی در طبیعت۱۲۴

۴-۳-۳-۷- سازه¬های ژئودزیک در طبیعت..۱۲۶

۴-۳-۳-۸- سازه¬های کابلی کشسان در طبیعت..۱۲۸

۴-۳-۳-۹- سازه¬های قوسی در طبیعت..۱۳۰

۴-۳-۳-۱۰- اسکلت بدن جانداران۱۳۲

۴-۴- بیونیک و مصالح.۱۳۴

۴-۴-۱- نقش مصالح در معماری عصر حاضر با نگاهی به طبیعت.۱۳۴

۴-۴-۲- نمونه¬هایی از مصالح بیونیکی.۱۳۵

۴-۴-۲-۱- ساخت مصالح مقاوم به سایش بیونیکی..۱۳۵

۴-۴-۲-۲- تولید مصالح رنگی ساختمانی.۱۳۶

۴-۴-۲-۳- مصالح هوشمند..۱۳۷

۴-۴-۲-۳-۱- با قابلیت تغییر ویژگی..۱۴۰

۴-۴-۲-۳-۲- با قابلیت تبدیل انرژی۱۴۶

۴-۴-۲-۴- نانو مصالح.۱۴۶

۴-۴-۲-۴-۱- مصالح خود تمیز شونده۱۴۷

۴-۴-۲-۴-۲- مصالح تصفیه¬کننده هوا۱۵۰

۴-۴-۲-۴-۳- مصالح تنظیم¬کننده دما (تغییر فاز)۱۵۳

۴-۴-۲-۵- ساخت عایق رطوبتی۱۵۶

۴-۴-۲-۶- تهیه سطوح نچسب۱۵۷

۴-۴-۲-۷- تولید رنگ¬های خودپاک-شونده.۱۵۸

۴-۴-۲-۸- تولید بیوکامپوزیت¬های سخت..۱۶۰

۴-۵- بیونیک و تأسیسات..۱۶۱

۴-۵-۱- نمونه¬هایی از تأسیسات بیونیکی۱۶۱

۴-۵-۱-۱- ساخت سلول¬های فتوولتائیک بیونیک.۱۶۱

۴-۵-۱-۲- طراحی تأسیسات مکانیکی بنا..۱۶۷

۴-۵-۱-۳- توسعه عایق¬کاری گرمایشی نیمه شفاف..۱۶۹

۴-۶- بیونیک و پوشش۱۷۲

۴-۶-۱- طراحی پوست تنفسی بیونیکی برای ساختمان..۱۷۲

۴-۷- نتیجه¬گیری..۱۸۰

فصل پنجم: نمونه موردی

۵-۱- مقدمه.۱۸۲

۵-۲- نمونه موردی مراکز تحقیقاتی..۱۸۳

۵-۲-۱- مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث.۱۸۳

۵-۳- نمونه موردی معماری بیونیک..۱۸۴

۵-۳-۱- مرکز هنر سنگاپور، سنگاپور، مالزی۱۸۴

۵-۳-۲- استادیوم المپیک بیجینگ، پکن، چین..۱۸۶

۵-۳-۳- مرکز شنا و بازی¬های آبی بیجینگ، پکن، چین..۱۸۸

۵-۳-۴- برج بیونیک، شانگهای، چین.۱۹۰

۵-۳-۵- برج رودخانه مروارید، گانزهو، چین.۱۹۳

۵-۳-۶- مرکز ایست گیت، هاراری، زیمباوه۱۹۵

۵-۴- نتیجه¬گیری۱۹۷

فصل ششم: مکان¬یابی و تحلیل سایت

۶-۱- مقدمه.۲۰۰

۶-۲- درباره شهر شیراز.۲۰۰

۶-۳- مکان¬یابی و تحلیل سایت انتخابی۲۰۱

۶-۳-۱- عوامل موثر در مکان¬یابی به صورت عام..۲۰۱

۶-۳-۲- عوامل موثر در مکان¬یابی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک..۲۰۲

۶-۳-۳- مکان¬یابی۲۰۶

۶-۳-۴- تحلیل سایت انتخابی۲۱۵

۶-۴- مطالعات جغرافیایی۲۲۲

۶-۴-۱- موقعیت جغرافیایی استان فارس۲۲۲

۶-۴-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز.۲۲۲

۶-۴-۳- مشخصه¬های جغرافیایی شهر شیراز۲۲۳

۶-۴-۴- مشخصه¬های ارتفاعی شهر شیراز..۲۲۳

۶-۵- مشخصه¬های اقلیمی شهر شیراز۲۲۴

۶-۵-۱- آب و هوا۲۲۴

۶-۵-۲- دما.۲۲۵

۶-۵-۳- رطوبت.۲۲۶

۶-۵-۴- بارندگی..۲۲۸

۶-۵-۵- باد۲۲۸

۶-۶- زمین¬شناسی و ژئومورفولوژی۲۳۰

۶-۶-۱- لرزه-خیزی۲۳۰

۶-۷- خاک و پوشش گیاهی..۲۳۱

فصل هفتم: برنامه¬ریزی و طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

۷-۱- مقدمه.۲۳۳

۷-۲- مبانی نظری طرح.۲۳۴

۷-۳- برنامه¬ریزی فیزیکی.۲۳۶

۷-۳-۱- عرصه آموزشی و پژوهشی.۲۳۶

۷-۳-۲- عرصه خدماتی-رفاهی.۲۳۷

۷-۳-۳- عرصه اداری.۲۳۹

۷-۳-۴- عرصه نمایشگاهی..۲۴۰

۷-۴- معرفی روند شکل¬گیری کلیت طرح.۲۴۱

۷-۵- رویکرد پایداری طرح۲۴۵

۷-۶- رویکرد بیونیکی طرح..۲۴۷

۷-۶-۱- سازه.۲۴۷

۷-۶-۲- تأسیسات.۲۴۸

۷-۶-۳- مصالح و پوشش.۲۵۲

۷-۷-نقشه¬ها و تصاویر نهایی.۲۵۲

منابع و مأخذ

منابع فارسی۲۶۶

منابع غیر فارسی.۲۶۸

چکیده انگلیسی۲۷۴

این فایل دارای ۳۱۰ صفحه به صورت word میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (1996) پاورپوینت تغذيه كودكان از تولد تا 12 ماهگی پاورپوینت بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارایه ادبی جلسه اول آشنایی با چند اصطلاح