👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

فهرست مطالب

مقدمه:1

1-کلیات: 2

1-1 مقدمه و طرح موضوع: 2

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: 3

1-3 هدف تحقیق : 4

1-4 سئوالات تحقیق : 5

1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: 5

1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: 6

1-7 روش تحقیق: 6

1-8 مراحل تحقیق: 7

2-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): 8

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: 8

2-1-1 پیشینه هوانوردی: 8

2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: 10

2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: 12

2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : 14

2-1-5 سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: 16

2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): 16

2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای: 18

2-2 اقتصاد فرودگاه: 18

2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: 19

2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: 20

2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان: 20

2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: 21

2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: 21

2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: 22

2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: 22

2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی: 23

2-3-1 شرایط جوی استاندارد: 23

2-3-2 ارتفاع فشاری: 23

2-3-3 سرعت هواپیما: 24

2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24

2-4 کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: 26

2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه: 27

2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه: 27

2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی: 28

2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: 28

2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB یا محدوده ی کنترل پایانه: 28

2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: 28

2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس Gیا فضای هوایی بدون کنترل: 30

2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: 30

2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: 31

2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه: 31

2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه: 31

2-4-2-4 ایستگاههای خدمات پروازی: 32

2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران: 32

3-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: 34

3-1 مقدمه: 34

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری: 34

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی: 35

3-2-2 بخش پردازش مسافران: 36

3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: 36

3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: 38

3-3-1 اهداف طراحی: 38

3-4 فرآیند برنامه ریزی پایانه: 40

3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی: 40

3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: 41

3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه: 41

3-4-2-3 مجموعه راههای دسترسی: 41

3-4-2-4 پارکینگ: 42

3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر: 42

3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی: 43

3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه: 44

3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: 44

3-4-2-9 کنترل امنیتی: 45

3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز: 46

3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان: 47

3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: 48

3-4-2-13 تسهیلات بین المللی: 49

3-4-2-14 فضاهای دیگر: 50

3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز: 52

3-5 اشکال مختلف پایانه ها: 52

3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای: 53

3-5-2 طرح اقماری: 54

3-5-3 طرح خطی : 54

3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: 54

3-5-5 طرحهای ترکیبی: 55

3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: 55

3-7 انواع توقف هواپیما: 58

3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل: 59

3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: 59

3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: 59

3-7-4 توقف موازی: 60

3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): 60

3-9 انتقال مسافران به هواپیما: 61

4-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: 63

4-1 مقدمه: 63

4-2 حمل و پردازش بار: 63

4-2-1 اصول جریان بار: 63

4-2-2 اصول باربری: 66

4-2-3 انواع وسایل حمل بار: 66

4-2-4 انواع فن آوری باربری: 67

4-3 مکان یابی پایانه بار: 69

4-4 الگوی طرح پایانه بار: 70

4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: 72

4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار: 72

4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار: 72

4-6-2 درها و ورودیها: 74

4-6-3 ستونها و موانع ثابت: 74

4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: 75

4-6-5 مشخصات کف انبار: 75

4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه: 75

4-7-1 محوطه پذیرش بار: 76

4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: 76

4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی: 76

4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه: 76

4-7-5 محوطه گمرک خروجی: 77

4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: 77

4-7-7 محوطه پست: 78

4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین: 78

4-7-9 محوطه باربندی: 78

4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: 79

4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: 79

4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: 79

4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه: 80

4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: 80

4-8-2 محوطه بارریزی: 81

4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی: 81

4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: 81

4-8-5 انبار صندوقه های خالی: 81

4-8-6 محوطه گمرک ورودی: 82

4-8-7 محوطه تحویل بار: 82

5-بررسی نمونه های موردی: 83

5-1 نمونه های داخلی: 83

5-1-1 فرودگاه امام خمینی: 83

5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام: 83

5-1-1-2 پايانه مسافري فرودگاه (ترمينال): 84

5-1-1-2-1 تراز 800+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): 87

5-1-1-2-2 تراز 400+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): 87

5-1-1-2-3 تراز 000 مسافرین ورودی ( همكف): 88

5-1-1-2-4 تراز 650- (زیرزمین): 89

5-1-1-3 پاركینگ فرودگاه: 90

5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری : 90

5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری: 90

5-1-1-6 فضاهای تشكیل دهنده پایانه: 90

5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: 91

5-1-1-6-2 فضاهاي مربوط به مسافران خروجي داخلي: 93

5-1-1-7 برج مراقبت: 94

5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: 95

5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: 96

5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-3 امكانات و تسهیلات مسافری: 96

5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی: 97

5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: 98

5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: 98

5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: 98

5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: 99

5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: 99

5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی: 100

5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: 100

5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-8 ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: 101

5-2 نمونه های خارجی: 101

5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: 101

5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: 101

5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: 102

5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: 103

5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: 104

5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: 104

5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: 106

5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): 107

5-2-2-1 ایده طرح: 107

5-2-2-2 معماری فرودگاه: 108

5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: 110

5-2-2-4 سازه فرودگاه: 110

5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): 111

5-2-3-1 معماری فرودگاه: 111

5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: 112

5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: 114

5-2-3-4 ساختمان ماهواره: 115

5-2-3-5 سایت مجموعه: 115

6-تعامل سازه و معماری: 117

6-1 مقدمه: 117

6-2 تاثیر سازه بر معماری: 118

6-2-1 گسترش نقش سازه در معماري: 118

6-2-1-1 سازه ، فرم معماري و فن آوري ساخت: 119

6-2-2 سازه ، زيبايي و صداقت ( جريان انتقال نيرو‌): 120

6-3 جدایی معماری و سازه: 122

6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه: 124

6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: 125

6-5-1 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري جهان: 125

6-5-1-1 شروع همسازي معماري و سازه: 126

6-5-2 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري ايران: 127

6-5-2-1 معماري قديم ايران: 127

6-5-2-2 معماري معاصر ايران: 128

6-6 بررسي نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمينال هاي فرودگاهي: 129

6-6-1 طراحي ترمينال هاي فرودگاهي: 130

6-6-2 فرودگاه بين المللي بانكوك: 131

6-6-2-1 سازه ترمينال اصلي: 132

6-6-2-2 سازه سالن هاي خروجي: 133

6-6-3 فرودگاه جديد باراخاس – مادريد: 133

6-6-3-1 سازه فولادي سقف: 134

6-6-3-2 نماي شيشه اي فرودگاه: 135

6-7 نتیجه گیری: 135

7- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: 137

7-1استان فارس: 137

7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 137

7-1-2 آب و هوا: 138

7-1-2-1 درجه حرارت و ميزان بارندگی: 138

7-1-2-2 باد: 139

7-1-3 ویژگی های زمین شناسی: 139

7-1-5 پوشش گياهی: 140

7-1-6 تقسیمات سیاسی: 140

7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی: 141

7-1-8 صنایع و معادن: 142

7-1-8-1 صنایع: 142

7-1-8-2 منابع معدنی: 142

7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز: 142

7-1-10آموزش: 143

7-1-11 ورزش و تفریح: 144

7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: 144

7-1-11-2 پیست اسکی: 144

7-1-12 شبکه ارتباطات: 145

7-1-12-1 فرودگاه: 145

7-1-12-2 راه‌آهن: 145

7-2شهر شیراز: 146

7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 146

7-2-2 آب و هوا: 147

7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی: 148

7-2-4 زلزله: 148

7-2-5 صنایع و معادن: 149

7-2-6 گردشگری: 149

8-مکان یابی و تحلیل سایت: 151

8-1 انتخاب محل فرودگاه: 151

8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف: 151

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی: 152

8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: 152

8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: 156

8-1-5 وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: 157

8-1-6 موانع اطراف: 158

8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت: 159

8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: 159

8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: 160

8-2 مکانیابی با استفاده از روش جایگشت (پرماتاسیون): 160

8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها: 161

8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: 162

8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: 163

8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: 163

8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها: 165

8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: 166

8-2-7 جمع بندی: 168

9-تدوین برنامه ی فیزیکی: 169

9-1 مقدمه: 169

9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: 169

9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: 170

9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال: 170

9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی: 171

9-2-1-3 سالن عمومی خروجی: 172

9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی: 172

9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 173

9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه: 174

9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی: 175

9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: 178

9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: 178

9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 179

9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: 179

9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: 179

9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی 180

9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی 180

9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 180

9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: 181

9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: 181

9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی: 181

9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181

9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: 181

9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: 182

9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: 182

9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: 182

9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: 183

9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان: 183

9-2-3-7 پارکینگ ها: 183

9-2-3-8 نتیجه گیری: 183

9-3 برنامه ریزی فیزیکی: 184

9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: 184

9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی : 185

9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: 185

9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: 186

9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: 186

9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: 187

9-3-2-5 پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : 187

9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج : 187

9-3-4 بررسي فضاها و تعيين ظرفيت عوامل مختلف: 190

9-3-4-1 تعيين زيربناي تقريبي ترمينال: 190

9-3-4-1-1 تفكيك تقريبي فضای ترمينال فرودگاه بر حسب عملكرد: 191

9-3-4-2 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافر پروازهاي خروجي : 192

9-3-4-2-1 طول و سطح پياده روي مقابل ترمينال : 192

9-3-4-2-2 محوطه كنترل امنيت عمومي : 193

9-3-4-2-3 سطح سالن عمومي خروجي: 195

9-3-4-2-4 محوطه كنترل و پذيرش بار و مسافر: 196

9-3-4-2-5 محوطه كنترل كارت پرواز و بليط مسافرين: 198

9-3-4-2-6 سطح سالن عمومي انتظار (سالن ترانزيت): 199

9-3-4-2-7 سطح محوطه كنترل امنيتي پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199

9-3-4-2-8 سطح كريدور: 201

9-3-4-3 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافرين پروازهاي ورودي: 202

9-3-4-3-1 سطح محوطه كنترل بهداشتي: 202

9-3-4-3-2 سطح محوطه كنترل گذرنامه: 203

9-3-4-3-3 سطح دريافت بار : 204

9-3-4-3-4 سطح محوطه كنترل گمركي : 206

9-3-4-3-5 سطح سالن عمومي ورودي : 207

9-3-4-3-6 محاسبه فضاهاي واقع در مسير بار: 208

9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفكيك و تجميع بارهاي خروجي به روش دستي): 209

10-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: 211

10-1 ایده های طراحی: 211

10-1-1 خوانایی فضایی: 211

10-2 سازه: 211

10-3 تاسیسات: 211

10-4 دیاگرام های طرح: 214

10-5 معرفی طرح: 215

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه عملکردی کلی شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی 15

جدول 2-2: مقایسه عملکردی سالانه شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای بین المللی 16

جدول3-1: انواع تسهیلات پایانه ای مورد تقاضای مسافران مختلف 39

جدول3-2: فضای برآوردی لازم برای بخشهای مختلف ساختمان پایانه 52

جدول 8-1: تبدیل ارزش شاخص های کیفی به شاخص های کمی 162

جدول 8-2: ارزش کمی شاخص ها و نوع تاثیر آنها 164

جدول 8-3: مقدار Pi هر یک از شاخص های گزینه ها 165

جدول 8-4: مقادیر Ej و dj و wj هر کدام از گزینه ها 166

جدول8-5: مقادیر ارزش هر جایگشت 167

جدول 9-1: مسافر ساعت اوج به تفكيك ورودي و خروجي 190

جدول 9-2: درصد فضاهای مختلف در ترمینال 191

فهرست تصاویر

شکل2-1: مسیر هوایی تقرب باند، راستای محوری حرکت هواپیما و زاویه ی عرضی 25

شکل2-2: تصویر شماتیک محدوده ی خدمات راداری یک فرودگاه 29

شکل3-1: اجزای سیستم پایانه ی مسافری 37

شکل 3-2: نمودار مدل شبیه سازی روند پردازش مسافران خروجی 43

شکل 3-3: شکل و پلان پیشخوان های متداول فروش بلیط 45

شکل 3-4 : طرح های متداول محلهای کنترل امنیتی 46

شکل3-5: پلان سالن پروازی 47

شکل 3-6: تجهیزات مکانیزه ی مرسوم مطالبه و تحویل جامه دان فرودگاه ها 48

شکل 3-7: نمودار برآورد طول خطی لازم برای محل مطالبه و تحویل بار فرودگاه ها 49

شکل 3-8: انواع طرح های پایانه های مسافری 53

شکل3-9 : انواع طرح های عمودی پایانه ها: 56

شکل 3-10(الف): سیستم پایانه ی چند طبقه ای پردازش مسافر همراه با پارکینگ در مجاورت آن 57

شکل3-10(ب): سیستم پایانه ی چند طبقه ای پردازش مسافر همراه با پارکینگ در بالای ساختمان آن 57

شکل 3-11:طرح های مطلوب محوطه پایانه برای انواع فرودگاه ها با تقاضاهای مختلف 58

شکل 3-12 : انواع توقف هواپیماها در محوطه ی توقفگاه 58

شکل3-13 : چگونگی توقف و گردش هواپیما در محل جایگاه توقف (گیت) 61

شکل3-14 : یک نوع پل ارتباطی انتقال مسافر به هواپیما 61

شکل3-15: نوعی از وسایل نقلیه ی جمعی مخصوص انتقال مسافران 62

شکل4-1 : نمودار جریان بار در یک پایانه ی بار دارای حداکثر تسهیلات ممکن 64

شکل4-2 : نمودار جریان ترابری کالا در پایانه ی بار هوایی 65

شکل4-3: تغییرات در روش حمل بار 67

شکل4-4: طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش دستی 68

شکل 4-5 : طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش خودکار 68

شکل4-6 : الگوی عملیاتی عناصر پایانه ی بار هوایی 71

شکل4-7 : مقطع عرضی یک پایانه ی بار هوایی در مراحل مختلف توسعه 71

شکل 4-8 : ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه توقفگاه هواپیما در پایانه بار 80

شکل 5-1: فرودگاه امام 83

شکل 5-2: سایت فرودگاه امام 84

شکل 5-3: پایانه مسافری فرودگاه امام 84

شکل 5-4: نمای داخلی پایانه مسافری فرودگاه امام 85

شکل 5-5: نمای داخلی پایانه مسافری فرودگاه امام 86

شکل 5-6: جانمایی طبقه دوم فرودگاه امام 87

شکل 5-7: جانمایی طبقه اول فرودگاه امام 88

شکل 5-8: جانمایی طبقه همکف فرودگاه امام 89

شکل 5-9: برج مراقبت فرودگاه امام 94

شکل 5-10: بخشی از فرودگاه شهید دستغیب شیراز 95

شکل 5-11: عکس هوایی از فرودگاه شهید دستغیب شیراز 95

شکل 5-12: پایانه پروازهای داخلی فرودگاه شهید دستغیب شیراز 98

شکل 5-13: سالن عمومی پروازهای بین المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز 99

شکل 5-14: فرودگاه کانسای ژاپن 102

شکل 5-15: فرودگاه کانسای ژاپن 102

شکل 5-16: جزیره مصنوعی فرودگاه کانسای ژاپن 103

شکل 5-17: پل ارتباطی جزیره مصنوعی فرودگاه کانسای ژاپن 103

شکل 5-18: جلوخان فرودگاه کانسای ژاپن 104

شکل 5-19: ترمینال فرودگاه کانسای ژاپن 105

شکل 5-20: سقف ترمینال فرودگاه کانسای ژاپن 105

شکل 5-21: سازه فرودگاه کانسای ژاپن 107

شکل 5-22: فرودگاه سوندیاک اسپانیا 108

شکل 5-23: فرودگاه سوندیاک اسپانیا 108

شکل 5-24: فضای داخلی پایانه فرودگاه سوندیاک اسپانیا 109

شکل 5-25: فضای داخلی فرودگاه سوندیاک اسپانیا 110

شکل 5-26: سازه فرودگاه سوندیاک اسپانیا 110

شکل 5-27: سازه فرودگاه سوندیاک اسپانیا 111

شکل 5-28: فرودگاه کوالالامپور مالزی 112

شکل 5-29: فرودگاه کوالالامپور مالزی 113

شکل 5-30: ترمینال فرودگاه کوالالامپور مالزی 114

شکل 5-31: سازه فرودگاه کوالالامپور مالزی 115

شکل 7-1: تقسیمات سیاسی استان فارس 141

شکل 8-1: مراحل اجرایی مدل مکان یابی فرودگاه 162

شکل 8-2: موقعیت سایت های انتخاب شده بر روی عکس هوایی شهر شیراز 163

شکل 9-1: مسیر مسافرین پروازهای خروجی از فرودگاه (از محور اصلی دسترسی تا محوطه مقابل ترمینال) 171

👇محصولات تصادفی👇

ضرورت برنامه ريزي در زندگی افراد پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس پاورپوینت مغز و آموزش اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 ص