👈 فروشگاه فایل 👉

اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله

مقايسه اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است كه برخلاف وابستگى شديد اقتصادى قبل از انقلاب، پس از پيروزى انقلاب، استقلال اقتصادى، سياسى، فرهنگى و دفاعى از اصول انكارناپذير ديدگاههاى حضرت امام خمينى(ره) بوده كه همواره بر فراگيرى دانش فنى، تكنولوژى و نيز تلاش براى توسعه اقتصادى و نيل به خودكفايى و كارآفرينى و ابتكار در عرصه توليد، صنعت، تجارت، خدمات تأكيد مى‏فرمودند. وى سپس به عوامل مهم آسيب‏پذيرى اقتصاد ايران پرداخته و بر لزوم تكيه بر تئورى‏هاى صحيح و قابل اجراى اقتصادى، مديريت اصولى بر منابع، زمان‏بندى پروژه‏هاى اقتصادى، سياستگذارى دقيق و عميق و اتخاذ تدابير اساسى در راستاى توسعه اقتصادى اشاره نموده است. نويسنده سرانجام با اشاره به تلاش كشورهاى صنعتى و سرمايه‏دارى براى تصرف بازارهاى جهان، مسلمانان را به كنار گذاشتن تفكر تكيه بر نفت و اقتصاد تك محصولى و ضرورت حركت به سمت و سوى ايجاد باور خودكفايى در آحاد جامعه، درك عميق شرايط، شناخت توان ملى و عوامل بحران‏زا و اولويت تفكر استراتژيك اقتصادى در راستاى توسعه اقتصادى و ورود به عرصه‏هاى رقابت با تكيه بر منابع و ثروت ملى فراخوانده است. نويسنده بر اين باور است كه با توجه به موارد فوق مى‏توان با پدرسالارى امريكا در صحنه اقتصادى جهان مقابله كرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت تولید دانلود پاورپوینت بابیت و بهاییت فرم کامل مصاحبه تشخیصی کودکان برای استفاده در کلینیک پاورپوینت در مورد واژه اپيدميولوژي پاورپوینت هدفمند کردن یارانه ها