👈 فروشگاه فایل 👉

بودجه کل کشور تعاریف و اصول بودجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بودجه کل کشور تعاریف و اصول بودجه

«تعاریف و اصول بودجه»

تعاریف بودجه:

دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد:

الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیکقوای سه گانه وکنترل این قوا نسبت به هم در می اید اهمیت نهادن و تاکیدبرنقش سیاسی بودجه است که باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه در اولین دوره های قانونگذاری تحت عنوان (( قانون محاسبات عمومی)) میگردد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تفسير آيات 21 سوره ي روم و 221 سوره ي بقره و 44 سوره ي طه پاورپوینت تاثیر فرهنگ بر بهداشت مادر و نوزاد پاورپوینت در مورد dystocia زایمان مشکل یا غیر طبیعی مبانی حافظه فعال پاورپوینت پرسشنامه